سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته فضایی (سنجش از راه دور) در آمایش سرزمین

Third national conference on the application of advanced space modeling in land use

 
        |     02:08 - 1398/11/05  
 

ورود به کنترل پنل کاربران