سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته فضایی (سنجش از راه دور) در آمایش سرزمین

Third national conference on the application of advanced space modeling in land use

 
        |     00:10 - 1398/09/24  
 

ورود به کنترل پنل کاربران