این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > نتیجه داوری
.: نتیجه داوری

با عنایت به اعلام نتیجه داوری ایده شو به استحضار می رساند:
نویسندگانی که ایده هایشان پذیرفته شده است ،لطفا فرمت ارائه رویداد ایده شو را از سایت دانلود کنید و یک ساعت قبل از زمان ارائه در سالن مورد نظر حضور یافته و جهت ارائه ایده شو با مسئول سالن هماهنگی های لازم صورت گیرد.editor_file/نتیجه رویداد ایده شو.pdf