این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > فرمت ارائه رویداد ایده شو
.: فرمت ارائه رویداد ایده شو

حداكثر مدت ارائه ایده شو 3 دقيقه مي باشد

editor_file/فرمت ارائه ایده شو.rar