این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > مقالات شفاهی
.: مقالات شفاهی

مقالات برتر جهت چاپ در مجلات ISC از بين مقالات سخنراني ارائه شده در روز همايش انتخاب مي گردد.

 مقالات سخنراني ،حضور در روز همايش جهت ارائه مقاله الزامي مي باشد.

 

editor_file/مقالات شفاهی چهارشنبه(12).pdf

 

 
editor_file/مقالات شفاهی پنجشنبه(10).pdf