این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > نتیجه داوری مقالات
.: نتیجه داوری مقالات


با عنایت به اعلام نتیجه داوری مقالات به استحضار می رساند:
  • نویسندگانی که مقاله شان به صورت شفاهی و پوستری پذیرفته شده است ،لطفا فرمت ارائه مقالات را از سایت دانلود کنید و یک ساعت قبل از زمان ارائه در سالن مورد نظر حضور یافته و جهت ارائه مقاله با مسئول سالن هماهنگی های لازم صورت گیرد.
                                               
                                                               با تشکر -دبیرخانه همایش