این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

کاربردهای سنجش از دور و GIS در آمایش سرزمین در زمینه های:

·         طراحی و تعیین مسیر، مکان یابی بهینه، طرح‌های جامع برق رسانی و کاهش تلفات توزیع برق و گاز

·         علوم کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست،تغییرات پوششی و تحلیل فضایی کاربردهای اراضی در آمایش سرزمین

·         مدیریت بحران و مخاطرات طبیعی، بحران آب شرب استان یزد، خشکسالی و اثرات آن در منابع طبیعی

·         کاربرد GIS در مدیریت منابع آب و تغییرات کمی و کیفی

·         توسعه صنعتی، اقتصادی و کارآفرینی و کسب و کارهای نوین

·         رادار و تکنیک‌های مختلف SAR تصاویر فرا طیفی

·           برنامه ریزی شهری، جغرافیای طبیعی و  جغرافیای پزشکی

·           خدمات شهری (حمل و نقل و ترافیک)

·         زمین شناسی، معادن و اکتشافات معدن

·         علوم ژئوماتیک LIS و SDI

.     توریسم و اکوتوریسم