این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد


درباره همایش > داوران >
.: داوران

سرکار خانم اکرم نوروزی ( دانشگاه ازاد تهران شمال )

سرکار خانم ملیحه ذاکریان

سرکار خانم مهدیه خسروی

جناب آقای سید علی المدرسی

جناب آقای علی سرکارگر اردکانی

جناب آقای علی اکبر جمالی

جناب آقای زین العابدین حسینی ( استادیار دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد )
صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر